SAJCH žiada o pomoc zdravotné poisťovne aj štát

Dohoda s VšZP,a.s.

Nová dohoda o navýšení výšky úhrad od 1.12. 2016

Dňa 28. októbra sa predsedníčka SAJCH JUDr. Eva Vidová a člen výboru SAJCH MUDr. Marián Kováč zúčastnili pokračujúceho rokovania so zástupcami VšZP,a.s. Ing. Miroslavom Kočanom, generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva VšZP,a.s. Ing. Milanom Horváthom, podpredsedom predstavenstva VšZP,a.s. Rokovania začali ešte v septembri t.r. aj za účasti podpredsedu SAJCH MUDr. Štefana Zelníka.

Výsledkom rokovania je dohoda o ďalšom navýšení výšky úhrad za výkony jednodňovej chirurgie o 25% rozdielu oproti úhradám za OHV výkony v lôžkových zariadeniach.

Ešte na jar t.r. sme sa zo zástupcami VšZP, a.s. dohodli o postupnom navýšení výšky úhrad za výkony jednodňovej chirurgie v 2 etapách. V prvej etape od apríla 2016 boli úhrady navýšené o 40% rozdielu, v druhej etape bolo dohodnuté navýšenie o 50% rozdielu pôvodne plánované od novembra 2016. Vzhľadom na súčasnú situáciu sme sa dohodli na kompromise, t.j. na navýšení o 25% od 1. decembra 2016 s tým, že ďalšie rokovanie  o navýšení výšky úhrad bude v marci 2017. Súčasťou navýšenie úhrad je aj n avýšenie mesačných finančných limitov jednotlivých poskytovateľov o 5%, event. 10% podľa úrovne jeho čerpania.

SAJCH vo februári t.r. vyzvala všetky zdravotné poisťovne na odstránenie diskriminačného správania sa v oblasti financovania pracovísk jednodňovej chirurgie oproti lôžkovým zdravotníckym zariadeniam. Aj keď výšky úhrad nedosahujú ešte 90% úhrad za OHV, ako sme sa predbežne dohodli, určite sme na ceste k úplnému odtráneniu diskriminácie dosiahli v tomto roku významný posun.

comments powered by Disqus All news