Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie vznikla na základe registrácie Ministerstvom vnútra SR, dňa 10.7. 2002.Zakladajúcimi členmi SAJCH boli pracoviská jednodňovej chirurgie, ktoré už v tom čase existovali. Motiváciou pre založenie takejto organizácie bola existencia spoločných problémov, ktoré každé pracovisko riešilo samostatne.Cieľom vzniku SAJCH bolo a je:

  • pracovať ako multidisciplinárne fórum na výmenu poznatkov a skúseností z rôznych chirurgických odborov v oblasti jednodňovej chirurgie
  • prispievať k vytváraniu a expanzii vysokokvalitnej jednodňovej chirurgie
  • participovať na propagácii jednodňovej chirurgie na Slovensku
  • podieľať sa na vzdelávacích projektoch na podporu jednodňovej chirurgie
  • podieľať sa na príprave legislatívnych podmienok pre existenciu jednodňovej chirurgie
  • organizovať vedecké odborné semináre o jednodňovej chirurgii

Prvou predsedníčkou SAJCH sa stala JUDr. Eva Vidová, ktorá je majiteľkou a riaditeľkou pracoviska jednodňovej očnej chirurgie – Centra mikrochirurgie oka v Bratislave a v Topoľčanoch.

V súčasnosti má SAJCH viac ako 50 členov. V roku 2004 získali čestné členstvo SAJCH za podporu jednodňovej chirurgie na Slovensku Doc.MUDr. František Valašek, CSc., a MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA.

Dňa 21.9. 2022 členská schôdza SAJCH na návrh výboru SAJCH jednohlasne za čestného člena SAJCH za dlhoročnú aktívnu prácu vo výbore SAJCH, za výsledky chirurgickej práce v špecializačnom  odbore chirurgia, ako aj za podporu a propagáciu jednodňovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku udelila čestné členstvo MUDr. Ladislavovi Babiakovi.