Stanovy Slovenskej asociácie jednodňovej chirurgie sa riadia platnými zákonmi Slovenskej republiky.

Článok 1: Názov, právne postavenie a sídlo asociácie

1.1. Názov asociácie je Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie, v skratke SAJCH.
1.2. Právne postavenie SAJCH je vymedzené zákonom a týmito stanovami.
1.3. Sídlom SAJCH je Bratislava, Kozia ulica 17, 811 03 Bratislava.
1.4. Predmet činnosti SAJCH, vznik a zánik členstva, práva a povinnosti organizačných zložiek, orgány a ich pôsobnosť, spôsob hospodárenia a majetkové dôsledky zániku SAJCH sú upravené týmito stanovami.
1.5. Štatutárnym orgánom Slovenskej asociácie jednodňovej chirurgie je jeho predseda.

Článok 2: Stanovy Slovenskej asociácie jednodňovej chirurgie

SAJCH je neziskové, mimovládne, politicky nezávislé združenie občanov, otvorené pre každého, kto sa zaujíma , podporuje a vykonáva jednodňovú chirurgiu. SAJCH sa zapisuje do registra občianskych združení na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. 2.1. Cieľom SAJCH a predmetom činnosti je:

 • pracovať ako multidisciplinárne fórum na výmenu poznatkov a skúseností z rôznych chirurgických odborov v oblasti jednodňovej chirurgie
 • prispievať k vytváraniu a expanzii vysokokvalitnej jednodňovej chirurgie
 • participovať na propagácii jednodňovej chirurgie na Slovensku
 • podieľať sa na vzdelávacích projektoch na podporu jednodňovej chirurgie
 • podieľať sa na legislatívnej príprave podmienok pre existenciu jednodňovej chirurgie
 • organizovať vedecké odborné semináre o jednodňovej chirurgii
 • vytvárať dobré a fungujúce vzťahy medzi jednotlivými subjektami zúčastňujúcimi sa na procese vytvárania podmienok pre existenciu jednodňovej chirurgie
 • stimulovať vytváranie odborných sekcií pri SAJCH
 • delegovať svojich odborníkov do rôznych pracovných skupín pri MZ SR, NR SR prípadne iných orgánoch štátnej správy.
2.2. Členstvo v Slovenskej asociácii jednodňovej chirurgie, vznik a zánik členstva SAJCH je organizácia, ktorá umožňuje 3 rôzne druhy členstva: riadne, asociované, čestné členstvo.
2.3 Riadne členstvo
Riadnym členom SAJCH môže byť právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnícku starostlivosť na základe povolenia krajským úradom, prípadne MZ SR a ktorá vykonáva jednodňovú chirurgiu. Za jednodňovú chirurgiu je považovaný chirurgický výkon /operácia/ v lokálnej, alebo celkovej anestéze, za podmienky, že pacient maximálne do 23 hodín po operácií opustí pracovisko.
Za pracovisko jednodňovej chirurgie v zmysle týchto stanov nie je považované také pracovisko, kde sú takouto formou operovaní iba určití vybraní pacienti, bez ohľadu na to, na základe čoho sa výber koná. Každé pracovisko, ktoré sa prihlási a je prijaté za riadneho člena, deleguje svojho zástupcu, ktorý ho bude zastupovať v SAJCH a ktorý bude reprezentovať 1 hlas.
Riadnym členom sa môže stať každá právnická, alebo fyzická osoba, ktorá spĺńa podmienky v zmysle stanov SAJCH. O prijatí za člena rozhoduje výkonný výbor SAJCH. Riadne členstvo zaniká:
a/ úmrtím člena alebo zánikom právnickej osoby
b/ písomným oznámením člena, že vystupuje zo SAJCH
c/ zrušením členstva pre nezaplatenie členského príspevku
d/ zrušením členstva pre iné závažné dôvody
O dôvodoch zániku riadneho členstva jeho zrušením podľa písmena „d“ rozhoduje výbor SAJCH. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 10 dní odo dňa doručenia predsedovi SAJCH. Riadny člen, ktorého členstvo z akýchkoľvek dôvodov zaniklo v priebehu roka, nemá nárok na vrátenie ročného členského príspevku a to ani v alikvótnej čiastke.
2.4. Asociovaný člen
Asociovaným členom v SAJCH môže byť každý, kto akoukoľvek formou podporuje jednodňovú chirurgiu, prípadne sympatizuje s myšlienkou a projektom jednodňovej chirurgie. Asociovaný člen má práva zúčastňovať sa na rokovaniach SAJCH, akciách organizovaných SAJCH, ako aj na bezplatné informácie týkajúce sa jednodňovej chirurgie v SR. Asociovaný člen nemá hlasovacie právo v SAJCH a nemá právo byť volený do výkonného výboru SAJCH.
Asociovaným členom sa môže stať každý, kto o členstvo požiada a to na základe rozhodnutia výkonného výboru SAJCH.
Zánik členstva asociovaného člena je totožný ako u riadneho člena /odstavec 2.3./.
2.5. Čestný člen
Za čestného člena môže byť prijatá právnická a fyzická osoba, ktorá sa mimoriadne zaslúžila na presadení jednodňovej chirurgie na Slovensku. Čestný člen nemá hlasovanie právo v SAJCH.
Čestné členstvo udeľuje na návrh výkonného výboru SAJCH členská schôdza SAJCH.

Článok 3: Hlasovanie a členské príspevky, voľba výkonného výboru SAJCH

3.1. Rozhodnutie SAJCH je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina zúčastnených členov výkonného výboru SAJCH. Hlasovanie je možné iba vtedy, ak je prítomná ? časť výkonného výboru.
Ak na hlasovaní o určitej otázke nie je prítomné potrebné quorum členov výkonného výboru, nové hlasovanie o tej istej otázke sa uskutoční do 1 mesiaca. Hlasovanie sa môže uskutočniť v mimoriadnych prípadoch aj e-mailom, prípadne faxom.
3.2.Výkonný výbor SAJCH rozhoduje v priebehu funkčného obdobia o všetkých veciach týkajúcich sa SAJCH, s výnimkou tých vecí, ktoré podľa stanov spadajú do výslovnej kompetencie členskej schôdze.
V prípade, že nadpolovičná väčšina riadnych členov zvolá schôdzu riadnych členov, je výkonný výbor povinný do 1 mesiaca od doručenia tejto žiadosti zvolať mimoriadnu schôdzu riadnych členov.
3.3. Schôdza riadnych členov, ktorej sa zúčastní nadpolovičná väčšina riadnych členov rozhoduje o zmene stanov asociácie, rozpustení SAJCH, odvoláva a volí výkonný výbor SAJCH. Funkčné obdobie výkonného výboru SAJCH sú 4 roky. Tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty výkonný výbor zvolá schôdzu riadnych členov a najneskôr 1 mesiac pred uplynutím funkčného obdobia bude zvolený nový výkonný výbor SAJCH.
3.4. Predseda SAJCH je volený členmi výkonného výboru a to tajným hlasovaním. Predsedom SAJCH sa stane ten člen výboru, ktorý v tajnom hlasovaní získal najviac hlasov.
3.5. Členský príspevok sa platí vždy ročne do 31. marca príslušného roka a to nasledovne:
riadny člen / právnická, prípadne fyzická osoba - 5.000,00 Sk/rok
asociovaný člen - 100,00 Sk/rok
čestný člen - členský príspevok neplatí

V prípade neuhradenia členského príspevku do 31. marca príslušného roka členstvo v SAJCH automaticky zaniká.

Členské príspevky budú hradené na účet SAJCH v peňažnom ústave a môžu byť použité len v súlade so stanovami asociácie.

Článok 4: Vedenie účtovnej evidencie a administratívnej agendy

4.1. Vedenie účtovnej evidencie a administratívnej agendy bude v súlade splatnými zákonmi SR , zabezpečené dodávateľským spôsobom právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti. Finančná odmena za túto činnosť bude odsúhlasená výkonným výborom SAJCH.

Článok 5: Orgány Slovenskej asociácie jednodňovej chirurgie

5.1. Orgánmi SAJCH sú:

 • členská schôdza /riadna, mimoriadna, volebná/
 • výkonný výbor SAJCH
 • revízna komisia
5.2. Členská schôdza SAJCH je najvyšším orgánom SAJCH. Do jej kompetencie patrí najmä:
 • rozhodnúť o vzniku, názve, symbolike, respektíve zániku SAJCH
 • schváliť, dopĺňať alebo meniť stanovy SAJCH
 • hodnotiť činnosť výkonného výboru SAJCH
 • hodnotiť správu o hospodárení SAJCH
 • rozhodovať o výške členského príspevku
 • voliť členov výboru a členov revíznej komisie
 • na návrh výkonného výboru schvaľovať udelenie čestného členstva
 • rozhodovať o členstve v zahraničných spoločnostiach
Program rokovania členskej schôdze navrhuje výkonný výbor SAJCH. Členská schôdza môže navrhnutý program doplniť, alebo zmeniť.
Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov SAJCH. Riadny člen môže svojím zastupovaním na členskej schôdzi poveriť akúkoľvek osobu, ktorá je spôsobilá k právnym úkonom.
Na platnosť uznesenia členskej schôdze je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny zúčastnených členov.
5.3. Výkonný výbor SAJCH má 5 členov . Do kompetencie výkonného výboru patrí najmä:
 • zvoliť si zo svojho stredu predsedu, podpredsedu a vedeckého sekretára
 • realizovať uznesenia členskej schôdze
 • dávať členskej schôdzi návrhy na prijatie čestných členov
 • písomne informovať členskú základňu o aktuálnych otázkach týkajúcich sa jednodňovej chirurgie
 • nadväzovať kontakty s partnerskými organizáciami doma a v zahraničí
 • zastupovať záujmy a ciele SAJCH
Výkonný výbor zodpovedá za svoju činnosť členskej schôdzi SAJCH. Výkonný výbor zasadá podľa potreby, najviac však raz mesačne. Schôdze zvoláva predseda výboru, v jeho neprítomnosti vedecký sekretár, prípadne podpredseda výboru. Výbor je uznášania schopný ak je prítomná ? väčšina členov. Hlasovania výboru sa je možné v mimoriadnych prípadoch zúčastniť aj prostredníctvom e-mailu alebo faxu.
5.4. Revízna komisiaSAJCH
Revízna komisia SAJCH je nezávislým kontrolným orgánom SAJCH a prislúcha jej najmä kontrolovať:
 • dodržiavanie stanov SAJCH
 • plnenie uznesení členskej schôdze
 • hospodárenie SAJCH, dodržiavanie schváleného rozpočtu a zásad hospodárenia
 • prešetrovať protesty a odvolania členov SAJCH proti rozhodnutiam výkonného výboru SAJCH
Revízna komisia je volená členskou schôdzou SAJCH. Revízna komisia je trojčlenná.
Revízna komisia predkladá správu o svojej činnosti členskej schôdzi SAJCH, ktorej aj za svoju činnosť zodpovedá.
Revízna komisia je povinná správu o svojej činnosti predkladať minimálne raz ročne.

Článok 6: Majetok a hospodárenie Slovenskej asociácie jednodňovej chirurgie

6.1. Majetkom SAJCH sú veci v jej vlastníctve a iné majetkové hodnoty / napr. pohľadávky a peniazmi oceniteľné hodnoty/.
6.2. Za hospodárenie s majetkom je zodpovedný výkonný výbor SAJCH.
6.3. SAJCH nadobúda majetok najmä z:

 • členských príspevkov a zápisného
 • jednorázových účelových prostriedkov a zbierok
 • darov a sponzorských príspevkov
 • dotácií a iných príjmov z činnosti

6.4. Osoby, ktoré sú oprávnené disponovať s prostriedkami na bežnom účte , prípadne v pokladni SAJCH sú určené výborom SAJCH.

Článok č.7: Záverečné ustanovenia

7.1. Pre všetky prípady vyslovene neupravené týmito stanovami platia všeobecne platné právne predpisy a osobitné predpisy platné pre združenia registrované Ministerstvom vnútra SR.
7.2. Stanovy boli vypracované v súlade s právnymi predpismi a boli schválené na mimoriadnej členskej schôdzi /Ustanovujúcom sneme/ Slovenskej asociácie jednodňovej chirurgie, dňa 21. júna 2002, v Bratislave.
7.3. Týmito stanovami sa upravujú vzťahy v SAJCH, ktoré vznikajú odo dňa ich účinnosti.
7.4. Stanovy SAJCH nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.